Algemene voorwaarden de Visvoer WebWinkel


1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Visvoer WebWinkel en op alle (afnemers van producten van de Visvoer WebWinkel) gesloten overeenkomsten.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.


2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst
2.1 Alle uitingen van de Visvoer WebWinkel op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2 Bestellingen kunnen per e-mail of via website van de Visvoer WebWinkel (http://www.devisvoerwebwinkel.nl/) worden geplaatst.
2.3 De Visvoer WebWinkel behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal de Visvoer WebWinkel in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Visvoer WebWinkel de bestelling heeft geaccepteerd.


3. Prijzen
3.1 De prijzen op de websites van de Visvoer WebWinkel zijn de actuele prijzen.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is de Visvoer WebWinkel bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Alle verzendkosten zijn inclusief kosten van verpakking en vervoer tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, eenmalig een op de websites vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.


4. Levering
4.1 De Visvoer WebWinkel bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.
4.2 De Visvoer WebWinkel levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt de Visvoer WebWinkel uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
4.3 De Visvoer WebWinkel behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van de Visvoer WebWinkel aangevuld of opnieuw gedaan.


5. Betaling
5.1 Betaling geschiedt per bankoverschrijving, iDEAL, PayPal, Bancontact/ Mister Cash, SofortBanking of contant.


6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van de Visvoer WebWinkel, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.


7. Retourrecht
7.1 De afnemer heeft het recht door de Visvoer WebWinkel geleverde artikelen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aan te melden voor retourneren. Na het aanmelden heeft u nog 14 de tijd voor het retourneren. Retourneren dienen voorzien te zijn van de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. Opgave van reden is niet noodzakelijk.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet de Visvoer WebWinkel de betaalde prijs, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
7.3 Wanneer de door de Visvoer WebWinkel afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.


8. Garantie
8.1 De Visvoer WebWinkel garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 1 jaar na aflevering.
8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij de Visvoer WebWinkel worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, de Visvoer WebWinkel het artikel vervangt (ter keuze van de Visvoer WebWinkel). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.
8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.; de Visvoer WebWinkel• niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
8.5 De Visvoer WebWinkel kan in geen gevallen aansprakelijk worden gesteld indien er door gebruik van aangeschaft artikel schade aan uw apparatuur/ spullen ontstaat.


9. Persoonsgegevens
9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van de Visvoer WebWinkel opgeslagen om de bestellingen te verwerken en zullen niet aan derden verstrekt worden.


10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van de Visvoer WebWinkel met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2 De Visvoer WebWinkel is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van de Visvoer WebWinkel beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.


11. Informatievoorziening
11.1 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor doorlezen en het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

Algemene voorwaarden AchterafBetalen

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

 

a.   Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor Klant:

• U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van de Visvoer WebWinkel producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;

• U bent 18 jaar of ouder;

• Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of de Visvoer WebWinkel uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;

 

• U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce , zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;

• U bent verplicht de Visvoer WebWinkel op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van de Visvoer WebWinkel per email of schriftelijk aan de Klantenservice van de Visvoer WebWinkel worden doorgegeven.

• U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

 

b.   Wijze van betalen door Klant:

• de Visvoer WebWinkel heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Focum Commerce B.V.  Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van de Visvoer WebWinkel een digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.

• Op deze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.

• U erkent dat Focum Commerce B.V. de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van de Visvoer WebWinkel en dat Focum Commerce B.V. in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens de Visvoer WebWinkel, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens de Visvoer WebWinkel wordt erkend.

• Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeling via e-mail is het belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen digitale factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.

 

c.   Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn Klant:

• Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Focum Commerce B.V. ontvangen te zijn.

• Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Focum Commerce B.V. heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

• Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft de Visvoer WebWinkel het recht om door Focum Commerce B.V. een  vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te laten brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.

• Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betalingsherinnering en betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.

• Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt de Visvoer WebWinkel, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.

• Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.

• Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.

• Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

d.   Privacy Statement van Focum Commerce B.V.:

Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce B.V. Focum Commerce B.V. kan deze gegevens - al dan niet in statistische vorm - (laten) gebruiken voor het administreren, beheren en (laten) incasseren van vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatietoetsingen, voorkomen en beperking van fraude, beperking van financiële risico's van met Focum Commerce B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.